RODO

Comatic. Sp. z o. o.

dokłada najwyższych starań, aby powierzane przez Ciebie dane osobowe były bezpieczne

Administratorem Państwa danych osobowych jest comatic. Sp. z o. o., adres: Jana Kantego Federowicza 1/79, KRS:0000763170

 • Prawa w zakresie danych osobowych

  1. PRAWO DOSTEPU DO DANYCH

   Masz prawo do uzyskania informacji w przedmiocie:

   • celów, w jakich dane osobowe są przetwarzane;
   • kategorii przetwarzanych danych osobowych;
   • planowanego okresu przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to
    możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
   • odbiorców danych osobowych lub kategorii odbiorców, którym dane osobowe
    zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o
   • odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
   • jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą –
    wszelkich dostępnych informacji o ich źródle;
   • założeń w zakresie zautomatyzowanego przetwarzania danych, a w przypadku
    profilowania także informacji o konsekwencjach takiego przetwarzania;
   • informacji o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
   • informacji o prawie do żądania od administratora danych sprostowania,
    usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych osoby, której
    dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
  2. PRAWO DO SPROSTOWANIA / POPRAWIENIA DANYCH OSOBOWYCH

   Masz prawo w każdym momencie żądać sprostowania nieprawidłowych danych
   o sobie. Prawo to obejmuje również sytuacje niekompletnych danych, gdy
   osoba, której dane dotyczą, żąda ich uzupełnienia.

  3. PRAWO DO USUNIĘCIA DANYCH

   Masz prawo żądać usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli: cofnęłaś /

   • cofnąłeś zgodę, na podstawie której opierało się przetwarzanie i nie ma
    innej podstawy do tego, aby dane te dalej przetwarzać;
   • wniosłaś / wniosłeś
    sprzeciw wobec przetwarzania prowadzonego na potrzeby marketingu
    bezpośredniego, przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania
    realizowanego w interesie publicznym bądź przetwarzania na podstawie prawnie
    uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora lub stronę
    trzecią;
   • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
   • dane osobowe
    muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego
    przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu
    podlega administrator.
  4. PRAWO DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA

   Masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
   w sytuacji, gdy:

   • kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych –
    w takim przypadku administrator tych danych zobowiązany jest zaprzestać ich
    przetwarzania na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość
    przetwarzanych danych;
   • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba,
    której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając
    w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
   • administrator danych nie
    potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, jednak są one
    potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony
    roszczeń;
   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania –
    w takim wypadku, ograniczenie przetwarzania następuje do czasu stwierdzenia,
    czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora danych są
    nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
  5. PRAWO DO PRZENOSZENIA DANYCH

   Masz prawo skorzystać z omawianego prawa w sytuacji, gdy:

   • wyraziłaś / wyraziłeś zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym
    lub większej liczbie określonych celów;
   • dane przetwarzane są na podstawie
    umowy, tj. są niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której
    dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą,
    przed zawarciem umowy;
   • wyraziłaś / wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych
    osobowych szczególnych kategorii w jednym lub kilku konkretnych celach;
   • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
  6. PRAWO DO SPRZECIWU

   Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw –
   z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania
   dotyczących jej danych osobowych, których przetwarzanie jest niezbędne
   do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach
   sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi oraz gdy
   przetwarzanie jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie
   uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych
   lub przez stroną trzecią. Osoba, której dane dotyczą, ma również prawo
   do złożenia sprzeciwu w związku z przetwarzaniem jej danych osobowych
   w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim
   przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

 • Klauzule informacyjne zawierające szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych

  Klauzula dla osób odwiedzających naszą firmę dot. monitoringu wizyjnego

  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej RODO, uprzejmie informujemy, że:
  Administratorem Państwa danych osobowych jest COMATIC. sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Jana Kantego Federowicza 1/79, 30-392 Kraków (dalej ADO lub pracodawca).
  Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. f do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO tj. dbałości o bezpieczeństwo i mienie w zasobach ADO.
  Dane osobowe mogą być ujawniane osobom upoważnionym oraz podmiotom, które wykażą podstawę prawną i prawnie uzasadniony interes.
  Dane osobowe nie będą przekazywane ani do państw trzecich, ani do organizacji międzynarodowych.
  Zapisy monitoringu będą przechowywane przez okres nieprzekraczający 21 dni liczonych od dnia rejestracji (nagrania).
  Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO).
  Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych, w sytuacji uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

  Klauzula dla pracowników firmy comatic. Sp. z o. o.

  Administratorem Państwa danych osobowych jest COMATIC. sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Jana Kantego Federowicza 1/79, 30-392 Kraków (dalej ADO).
  Dane osobowe przetwarzane są w celu zatrudnienia – na podstawie art. 6 ust. 1 b RODO.
  Dane osobowe mogą być ujawniane odbiorcom: upoważnionym pracownikom, kontrahentom, biurze księgowym, podmiotom świadczącym usługi techniczne, w tym lekarzowi medycyny pracy, firmom szkoleniowym, np. firmie przeprowadzającej szkolenia BHP, podmiotom i instytucjom publicznym na ich żądanie.
  Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
  Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny wynikający z aktualnych przepisów prawnych.
  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
  Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. Organem nadzorczym jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zatrudnienia.

  Klauzula dla osób aplikujących do pracy

  Administratorem Państwa danych osobowych jest COMATIC. sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Jana Kantego Federowicza 1, 30-392 Kraków (dalej ADO).
  Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO.
  Odbiorcą Państwa danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy ADO oraz operatorzy pocztowi.
  Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.
  Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.
  Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. Organem nadzorczym jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
  Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

  Klauzula dla kontrahentów

  Administratorem Państwa danych osobowych jest COMATIC. sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Jana Kantego Federowicza 1/79, 30-392 Kraków (dalej ADO lub pracodawca).
  Dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia i wykonania umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
  Dane osobowe mogą być ujawniane odbiorcom: osobom upoważnionym oraz podmiotom, które wykażą prawnie uzasadnione interesy, jak również pracownikom, współpracownikom, partnerom handlowym, operatorom pocztowym oraz podmiotom świadczącym usługi techniczne.
  Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, wyłącznie wówczas, gdy państwa te zapewniają adekwatny do RODO poziom ochrony danych osobowych.
  Dane osobowe przetwarzane w celu wykonania umowy będą przetwarzane przez okres jej wykonywania, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
  posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacyjnej);
  zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących ADO;
  wypełnienia obowiązków prawnych ADO (np. wynikających z przepisów podatkowych lub rachunkowych);
  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. Organem nadzorczym jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
  Podanie danych osobowych w celu zawarcia i wykonania umowy jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania umowy;
  Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

  Klauzula marketingowa

  Administratorem Państwa danych osobowych jest COMATIC. sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Jana Kantego Federowicza 1/79, 30-392 Kraków (dalej ADO lub pracodawca).
  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO.
  Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych w celach marketingowych będą pracownicy i współpracownicy ADO, partnerzy handlowi, operatorzy pocztowi, partnerzy świadczący usługi techniczne.
  Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich – tylko gdy państwo trzecie zapewnia adekwatny do RODO poziom ochrony danych osobowych.
  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie albo do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.
  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. Organem nadzorczym jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
  Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.
  Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

  Klauzula dla osób wysyłających zapytanie mailowe

  Administratorem Państwa danych osobowych jest COMATIC. sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Jana Kantego Federowicza 1/79, 30-392 Kraków (dalej ADO).
  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu odpowiedzi na zadane przez Państwa, w drodze e-mail, pytanie oraz w celu załatwienia przekazanej przez Państwa sprawy.
  Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych we wskazanych wyżej celach będą pracownicy i współpracownicy ADO.
  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu określonym wyżej będą przechowywane przez okres niezbędny do odpowiedzi na zadane pytanie i załatwienia sprawy.
  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. Organem nadzorczym jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w zakresie załatwienia przez ADO Państwa sprawy.

 • Treści zgód na przetwarzanie danych osobowych

  Zgoda do załączenia w CV – określony proces rekrutacyjny

  Na podstawie przepisu art. 6 ust 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moim CV w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego przez COMATIC. sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Jednocześnie oświadczam, iż zostałem poinformowany o możliwości cofnięcia zgody w każdym czasie oraz potwierdzam, iż zapoznałem z klauzulą informacyjną na temat przetwarzania danych osobowych.

  Zgoda do załączenia w CV – obecny i przyszłe procesy rekrutacyjne

  Na podstawie przepisu art. 6 ust 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moim CV w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego przez COMATIC. sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moim CV na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych organizowanych przez COMATIC. sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, jednak nie dłużej niż rok. Jednocześnie oświadczam, iż zostałem poinformowany o możliwości cofnięcia zgody w każdym czasie oraz potwierdzam, iż zapoznałem z klauzulą informacyjną na temat przetwarzania danych osobowych.